INFORMACJA PRAWNA

MAIN PAPER, S.L., odpowiedzialna za stronę internetową, udostępnia użytkownikom niniejszy dokument, którego celem jest wypełnienie zobowiązań określonych w ustawie 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE), a także poinformowanie wszystkich użytkowników strony internetowej o warunkach użytkowania.

Każda osoba uzyskująca dostęp do tej witryny przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do ścisłego przestrzegania i przestrzegania postanowień określonych w niniejszym dokumencie, a także wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie.

MAIN PAPER, S.L. zastrzega sobie prawo do modyfikowania wszelkiego rodzaju informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania lub informowania użytkowników o tych obowiązkach, przy czym publikacja na stronie internetowej jest rozumiana jako wystarczająca.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa spółki: MAIN PAPER, S.L.

NIP: B86211745

Adres: Carretera de Humera 92 Bl.A 1, Pozuelo de Alarcón.

Telefon: 918 936 681

E-mail: rgpd@mpapel.com

Dane rejestru handlowego: Registro Mercantil de Madrid T 28778 , F 91, S 8, H M 518133

2. CEL

Za pośrednictwem Witryny oferujemy Użytkownikom możliwość uzyskania dostępu do informacji o naszych usługach.

3. PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH

W przypadku konieczności podania danych osobowych w celu uzyskania dostępu do określonych treści lub usług, Użytkownicy gwarantują ich prawdziwość, dokładność, autentyczność i ważność. Firma zapewni tym danym odpowiednie zautomatyzowane przetwarzanie zgodnie z ich charakterem lub celem, na warunkach wskazanych w sekcji Polityka prywatności.

4. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszystkie treści prezentowane na stronie internetowej, a w szczególności projekty, teksty, obrazy, logo, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, marki lub wszelkie inne znaki nadające się do użytku przemysłowego i/lub handlowego podlegają prawom własności intelektualnej, a wszystkie marki, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające, wszystkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej do treści i/lub wszelkich innych elementów umieszczonych na stronie, które są wyłączną własnością spółki i/lub osób trzecich, które mają wyłączne prawo do korzystania z nich w obrocie handlowym. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się nie powielać, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób publicznie przekazywać, przekształcać lub modyfikować takich treści, zabezpieczając spółkę przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia takich zobowiązań. W żadnym wypadku dostęp do strony internetowej nie oznacza jakiegokolwiek zrzeczenia się, przekazania, licencji lub całkowitego lub częściowego przeniesienia wspomnianych praw, chyba że wyraźnie ustalono inaczej. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej nie przyznają użytkownikom żadnych innych praw do korzystania, zmieniania, wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania lub publicznego udostępniania Strony Internetowej i/lub jej Zawartości poza tymi, które zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie. Każde inne użycie lub wykorzystanie jakichkolwiek praw podlega uprzedniemu i wyraźnemu zezwoleniu udzielonemu w tym celu przez spółkę lub osobę trzecią będącą właścicielem danych praw.

Treści, teksty, zdjęcia, projekty, logo, obrazy, programy komputerowe, kody źródłowe i ogólnie wszelkie istniejące dzieła intelektualne, a także sama strona internetowa jako całość, jako multimedialne dzieło artystyczne, są chronione prawem autorskim na mocy przepisów dotyczących własności intelektualnej. Spółka jest właścicielem elementów, które składają się na projekt graficzny strony internetowej, menu, przycisków nawigacyjnych, kodu HTML, tekstów, obrazów, tekstur, grafiki i wszelkich innych treści strony internetowej lub, w każdym przypadku, posiada odpowiednie zezwolenie na wykorzystanie tych elementów. Treści zamieszczone na stronie internetowej nie mogą być powielane w całości lub w części, przekazywane lub zapisywane przez jakikolwiek system wyszukiwania informacji, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela strony internetowej.

Zabronione jest również usuwanie, omijanie i/lub manipulowanie prawami autorskimi, jak również technicznymi urządzeniami zabezpieczającymi lub jakimikolwiek mechanizmami informacyjnymi, które mogą być zawarte w treści. Użytkownik tej strony internetowej zobowiązuje się do przestrzegania wyżej wymienionych praw i unikania wszelkich działań, które mogłyby im zaszkodzić, a w każdym przypadku firma zastrzega sobie prawo do skorzystania z wszelkich środków prawnych lub działań, które mogą jej odpowiadać w obronie jej uzasadnionych praw własności intelektualnej i przemysłowej.

5. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik zobowiązuje się do

Właściwego i zgodnego z prawem korzystania ze strony internetowej, jak również z jej treści i usług, zgodnie z: (i) przepisami prawa obowiązującymi w każdym czasie; (ii) ogólnymi warunkami korzystania ze strony internetowej; (iii) ogólnie przyjętą moralnością i dobrymi obyczajami oraz (iv) porządkiem publicznym.
Zapewnienie wszystkich środków technicznych i wymagań niezbędnych do uzyskania dostępu do strony internetowej.
Podania prawdziwych informacji podczas wypełniania formularzy zawartych na stronie internetowej swoimi danymi osobowymi i aktualizowania ich przez cały czas, tak aby zawsze odpowiadały rzeczywistej sytuacji użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe lub niedokładne oświadczenia oraz za wszelkie szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w wyniku podanych informacji.

Niezależnie od postanowień poprzedniej sekcji, Użytkownik musi również powstrzymać się od:

Nieuprawnionego lub oszukańczego korzystania ze Strony Internetowej i/lub jej zawartości w celach lub skutkach niezgodnych z prawem, zabronionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich lub mogących w jakikolwiek sposób uszkodzić, uczynić bezużytecznymi, przeciążyć, pogorszyć lub utrudnić normalne korzystanie z usług lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych w jakimkolwiek sprzęcie komputerowym.
Uzyskiwanie dostępu lub podejmowanie prób uzyskania dostępu do zasobów lub zastrzeżonych obszarów Przestrzeni Internetowej bez spełnienia warunków wymaganych dla takiego dostępu.
Powodowanie uszkodzeń fizycznych lub logicznych systemów Witryny, jej dostawców lub stron trzecich.
Wprowadzanie lub rozpowszechnianie wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować uszkodzenie systemów fizycznych lub logicznych firmy, jej dostawców lub stron trzecich.
Próbować uzyskać dostęp, wykorzystywać i/lub manipulować danymi spółki, dostawców zewnętrznych i innych Użytkowników.
Powielanie lub kopiowanie, rozpowszechnianie, zezwalanie na publiczny dostęp za pośrednictwem jakiejkolwiek formy komunikacji publicznej, przekształcanie lub modyfikowanie treści, chyba że jest to autoryzowane przez posiadacza odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.
Usuwania, ukrywania lub manipulowania uwagami dotyczącymi praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innymi danymi identyfikującymi prawa firmy lub stron trzecich włączonymi do treści, a także technicznymi urządzeniami zabezpieczającymi lub wszelkimi mechanizmami informacyjnymi, które mogą być umieszczone w treści.
Uzyskiwanie i podejmowanie prób uzyskania treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które, w zależności od przypadku, zostały udostępnione w tym celu lub które zostały wyraźnie wskazane na stronach internetowych, na których znajdują się treści lub, ogólnie rzecz biorąc, te, które są zwykle używane w Internecie, ponieważ nie pociągają za sobą ryzyka uszkodzenia lub wyłączenia Witryny i/lub treści.

Jeśli w celu uzyskania dostępu do którejkolwiek z usług i/lub zawartości Przestrzeni Internetowej użytkownik otrzyma hasło, zobowiązuje się do jego sumiennego używania i zachowania go w tajemnicy przez cały czas. W związku z tym, do czasu dokonania powyższego powiadomienia, firma będzie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z niewłaściwego użycia hasła użytkownika i będzie odpowiedzialna za wszelkie bezprawne korzystanie z treści i/lub usług strony internetowej przez jakąkolwiek nieuprawnioną osobę trzecią. Jeśli użytkownik w sposób niedbały lub nieuczciwy naruszy którykolwiek z obowiązków określonych w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania, będzie on odpowiedzialny za wszelkie szkody, które mogą powstać dla firmy w wyniku wspomnianego naruszenia.

6. OBOWIĄZKI

Nie gwarantuje się ciągłego dostępu ani prawidłowego przeglądania, pobierania lub korzystania z elementów i informacji zawartych na stronie internetowej, co może być utrudnione, utrudnione lub przerwane przez czynniki lub okoliczności pozostające poza jego kontrolą. Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje, które mogą zostać podjęte w wyniku dostępu do oferowanych treści lub informacji.

Usługa może zostać przerwana lub relacja z Użytkownikiem może zostać natychmiast rozwiązana, jeśli zostanie wykryte, że jakiekolwiek korzystanie z Witryny internetowej lub którejkolwiek z oferowanych w niej usług jest sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi warunkami użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub wydatki wynikające z korzystania z Witryny.

Jesteśmy jedynie odpowiedzialni za usunięcie, tak szybko jak to możliwe, wszelkich treści, które mogą powodować takie szkody, pod warunkiem, że zostaniemy o tym powiadomieni. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać między innymi z:

zakłóceń, przerw, awarii, zaniechań, awarii telefonicznych, opóźnień, blokad lub rozłączeń w działaniu systemu elektronicznego, spowodowanych brakami, przeciążeniami i błędami w liniach i sieciach telekomunikacyjnych lub z jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza kontrolą firmy.
Nielegalne włamania poprzez użycie złośliwych programów dowolnego typu i za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji, takich jak wirusy komputerowe lub inne środki.
niewłaściwe lub nieodpowiednie korzystanie z Witryny.
błędów bezpieczeństwa lub przeglądania spowodowanych nieprawidłowym działaniem przeglądarki lub korzystaniem z jej niezaktualizowanych wersji. Administrator strony internetowej zastrzega sobie prawo do wycofania, w całości lub w części, wszelkich treści lub informacji znajdujących się na stronie internetowej.

Firma wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z niewłaściwego korzystania z usług bezpłatnej dostępności i użytkowania przez użytkowników przestrzeni internetowej. Podobnie, firma jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za treści i informacje, które mogą być otrzymane w wyniku formularzy gromadzenia danych, które są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług konsultacji i wątpliwości. Z drugiej strony, w przypadku spowodowania szkód w wyniku nielegalnego lub nieprawidłowego korzystania z tych usług, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za spowodowane szkody.

Użytkownik zobowiązuje się chronić firmę przed wszelkimi szkodami wynikającymi z roszczeń, działań lub żądań osób trzecich w wyniku dostępu do Witryny lub korzystania z niej. Użytkownik zobowiązuje się również zabezpieczyć firmę przed wszelkimi szkodami wynikającymi z korzystania z “robotów”, “pająków”, “robotów indeksujących” lub podobnych narzędzi używanych do gromadzenia lub wyodrębniania danych lub jakichkolwiek innych działań z jego strony, które nakładają nieuzasadnione obciążenie na działanie Witryny.

7. HYPERLINKS

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać w żaden sposób, nawet za pomocą hiperłącza lub linku, Witryny Internetowej lub jakiejkolwiek jej zawartości, chyba że za wyraźną pisemną zgodą osoby odpowiedzialnej za plik.

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, zarządzanych przez osoby trzecie, w celu ułatwienia Użytkownikowi dostępu do informacji firm współpracujących i/lub sponsorujących. W związku z tym firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych, ani nie stawia się w pozycji gwaranta i/lub dostawcy usług i/lub informacji, które mogą być oferowane stronom trzecim za pośrednictwem linków stron trzecich.

Użytkownik otrzymuje ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia linków do strony głównej Przestrzeni Internetowej wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Strony internetowe, które zawierają link do naszej Przestrzeni Internetowej (i) nie mogą fałszywie przedstawiać swojego związku lub twierdzić, że taki link został autoryzowany, ani nie mogą zawierać znaków towarowych, nazw, nazw handlowych, logo lub innych charakterystycznych znaków naszej firmy; (ii) nie mogą zawierać treści, które mogą być uznane za w złym guście, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne, podżegające do przemocy lub dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub religię, sprzeczne z porządkiem publicznym lub niezgodne z prawem; (iii) nie może zawierać linków do żadnej strony Przestrzeni Internetowej innej niż strona główna; (iv) musi zawierać link do adresu samej Przestrzeni Internetowej, nie zezwalając Przestrzeni Internetowej, która tworzy link, na powielanie Przestrzeni Internetowej jako części swojej strony internetowej lub w jednej z jej ramek lub na tworzenie przeglądarki na którejkolwiek ze stron Przestrzeni Internetowej. Spółka może w dowolnym momencie zażądać od użytkownika usunięcia dowolnego łącza do Przestrzeni internetowej, po czym użytkownik musi niezwłocznie usunąć takie łącze.

Spółka nie może kontrolować informacji, treści, produktów lub usług dostarczanych przez inne Witryny, które utworzyły łącza do Witryny.

8. OCHRONA DANYCH

Aby korzystać z niektórych usług, użytkownik musi najpierw podać pewne dane osobowe. Firma będzie je traktować zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności.

9. PLIKI COOKIE

Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z technologii “cookie” na stronie internetowej w celu rozpoznania użytkownika jako częstego użytkownika i spersonalizowania korzystania z witryny poprzez wstępny wybór języka lub bardziej pożądanych lub określonych treści.

10. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

Ogólnie rzecz biorąc, treści i usługi oferowane na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym. W związku z tym, oferując je, nie udziela się żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do treści i usług oferowanych na stronie internetowej, w tym między innymi gwarancji legalności, niezawodności, użyteczności, prawdziwości, dokładności lub wartości handlowej, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie oświadczenia i gwarancje nie mogą być wyłączone przez prawo.

11. SIŁA WYŻSZA

Firma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności świadczenia usług, jeśli jest to spowodowane przedłużającymi się przerwami w dostawie energii elektrycznej, liniami telekomunikacyjnymi, konfliktami społecznymi, strajkami, buntami, eksplozjami, powodziami, działaniami i zaniechaniami rządu oraz ogólnie wszystkimi przypadkami siły wyższej lub działaniami Boga.

12. ROZSTRZYGANIE SPORÓW. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, jak również korzystanie z Witryny, podlegają prawu hiszpańskiemu. W celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów strony poddają się sądom i trybunałom zarejestrowanym pod adresem osoby odpowiedzialnej za stronę internetową.