POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

MAIN PAPER, S.L., informuje, że zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679, (RODO) i L.O.3/2018, w sprawie ochrony danych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGDD), będziemy traktować Twoje dane w sposób odzwierciedlony w niniejszej Polityce prywatności.

W niniejszej Polityce prywatności opisujemy, w jaki sposób gromadzimy dane osobowe użytkownika i dlaczego je gromadzimy, co z nimi robimy, komu je udostępniamy, jak je chronimy oraz jakie są wybory użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych.

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkownika gromadzonych przez spółkę w celu świadczenia przez nią usług. Jeśli użytkownik wypełni którykolwiek z naszych formularzy, musi najpierw wyrazić zgodę na warunki niniejszej Polityki, a my zachowamy zapis tej zgody.

1. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych zebranych na tej stronie jest:

Imię i nazwisko: MAIN PAPER

NUMER VAT: B86211745

Adres: Travesía de La Marga, s/n. Pol. Ind. Ntra. Sra. Del Rosario- 452224 Seseña, Toledo Carretera de Humera 92 Bl.A 1, Pozuelo de Alarcón.

Telefon: .918936681

e-mail: info@mainpaper.com

Kontaktowy adres e-mail inspektora ochrony danych: rgpd@mainpaper.com

2. CEL, LEGALNOŚĆ I OCHRONA

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników za pośrednictwem formularzy na naszej stronie internetowej:

Pracuj z nami
Cel: Przetwarzanie aplikacji użytkownika na nasze ewentualne wolne stanowiska i zarządzanie jego udziałem w naszych obecnych lub przyszłych procesach selekcji.
Uzasadnienie: Przetwarzanie opiera się na jednoznacznej zgodzie udzielonej nam przez kandydata podczas przesyłania swoich danych i cv.
Przechowywanie: Otrzymane cv będzie przechowywane w naszych bazach danych przez okres maksymalnie jednego roku.
Kontakt z nami
Cel: Udzielanie odpowiedzi na prośby o informacje, rozpatrywanie próśb i odpowiadanie na pytania lub wątpliwości.
Uzasadnienie: Przetwarzanie opiera się na jednoznacznej zgodzie udzielonej nam przez kandydata podczas przesyłania swoich danych i cv.
Przechowywanie: Otrzymane cv będzie przechowywane w naszych bazach danych przez okres maksymalnie jednego roku.
Publikacja komentarzy na blogu
Cel: Śledzenie komentarzy publikowanych na naszym blogu.
Uzasadnienie: Przetwarzanie opiera się na jednoznacznej zgodzie udzielonej nam przez użytkownika podczas wysyłania komentarza.
Przechowywanie: Dane będą przechowywane tak długo, jak długo Użytkownik nie sprzeciwi się ich przetwarzaniu lub nie usunie komentarza z bloga.

3. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH

Wymagane rodzaje danych to:

Dane identyfikacyjne i kontaktowe.
Dane zawodowe

Automatycznie zbieramy również dane dotyczące wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej, jak opisano w polityce plików cookie.

MAIN PAPER, S.L. nie gromadzi danych uważanych za szczególnie wrażliwe, takich jak: rasa lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne lub przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, zdrowie, aktywność seksualna lub orientacja seksualna, dane biometryczne lub genetyczne.

Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie prawdziwych, dokładnych, kompletnych i aktualnych danych i tylko on ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą powstać w wyniku nieprzestrzegania tego obowiązku.

Użytkownik gwarantuje, że dostarczone dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody lub krzywdy, które mogą zostać spowodowane w wyniku niedopełnienia tego obowiązku. W przypadku, gdy użytkownik podaje dane osób trzecich, oświadcza, że posiada ich zgodę i zobowiązuje się do przekazania im informacji zawartych w niniejszej klauzuli, zwalniając MAIN PAPER, S.L. z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. MAIN PAPER, S.L. może jednak przeprowadzić kontrole w celu zweryfikowania tego faktu, przyjmując odpowiednie środki należytej staranności, zgodnie z przepisami o ochronie danych.

4. ODBIORCY DANYCH

Użytkownik zobowiązuje się do:

Właściwego i zgodnego z prawem korzystania ze strony internetowej, jak również z jej treści i usług, zgodnie z: (i) przepisami prawa obowiązującymi w każdym czasie; (ii) ogólnymi warunkami korzystania ze strony internetowej; (iii) ogólnie przyjętą moralnością i dobrymi obyczajami oraz (iv) porządkiem publicznym.
Zapewnienie wszelkich środków technicznych i wymagań niezbędnych do uzyskania dostępu do strony internetowej.
Podania prawdziwych informacji podczas wypełniania formularzy zawartych na stronie internetowej swoimi danymi osobowymi i aktualizowania ich przez cały czas, tak aby zawsze odpowiadały rzeczywistej sytuacji użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe lub niedokładne oświadczenia oraz za wszelkie szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w wyniku podanych informacji.

Niezależnie od postanowień poprzedniej sekcji, Użytkownik musi również powstrzymać się od:

Nieuprawnionego lub oszukańczego korzystania z Witryny i/lub jej zawartości w celach lub skutkach niezgodnych z prawem, zabronionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich lub mogących w jakikolwiek sposób uszkodzić, uczynić bezużytecznymi, przeciążyć, pogorszyć lub utrudnić normalne korzystanie z usług lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych w jakimkolwiek sprzęcie komputerowym.
Uzyskiwanie dostępu lub podejmowanie prób uzyskania dostępu do zasobów lub zastrzeżonych obszarów Przestrzeni Internetowej bez spełnienia warunków wymaganych dla takiego dostępu.
Powodowanie uszkodzeń fizycznych lub logicznych systemów Witryny, jej dostawców lub stron trzecich.
Wprowadzanie lub rozpowszechnianie wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować uszkodzenie systemów fizycznych lub logicznych firmy, jej dostawców lub stron trzecich.
Próbować uzyskać dostęp, wykorzystywać i/lub manipulować danymi spółki, dostawców zewnętrznych i innych Użytkowników.
Powielanie lub kopiowanie, rozpowszechnianie, zezwalanie na publiczny dostęp za pośrednictwem jakiejkolwiek formy komunikacji publicznej, przekształcanie lub modyfikowanie treści, chyba że jest to autoryzowane przez posiadacza odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.
Usuwania, ukrywania lub manipulowania uwagami dotyczącymi praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innymi danymi identyfikującymi prawa firmy lub stron trzecich włączonymi do treści, a także technicznymi urządzeniami zabezpieczającymi lub wszelkimi mechanizmami informacyjnymi, które mogą być umieszczone w treści.
Uzyskiwanie i podejmowanie prób uzyskania treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które, w zależności od przypadku, zostały udostępnione w tym celu lub które zostały wyraźnie wskazane na stronach internetowych, na których znajdują się treści lub, ogólnie rzecz biorąc, te, które są zwykle używane w Internecie, ponieważ nie pociągają za sobą ryzyka uszkodzenia lub wyłączenia Witryny i/lub treści.

Jeśli w celu uzyskania dostępu do którejkolwiek z usług i/lub zawartości Przestrzeni Internetowej użytkownik otrzyma hasło, zobowiązuje się do jego sumiennego używania i zachowania go w tajemnicy przez cały czas. W związku z tym, do czasu dokonania powyższego powiadomienia, firma będzie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z niewłaściwego użycia hasła użytkownika i będzie odpowiedzialna za wszelkie bezprawne korzystanie z treści i/lub usług strony internetowej przez jakąkolwiek nieuprawnioną osobę trzecią. Jeśli użytkownik w sposób niedbały lub nieuczciwy naruszy którykolwiek z obowiązków określonych w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania, będzie on odpowiedzialny za wszelkie szkody, które mogą powstać dla firmy w wyniku wspomnianego naruszenia.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik gwarantuje, że ukończył czternaście (14) lat i że dane przekazane MAIN PAPER, S.L. są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. W tym celu użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość wszystkich dostarczonych danych i będzie aktualizował dostarczone informacje w taki sposób, aby odpowiadały jego rzeczywistej sytuacji.

Gwarantuje również, że poinformował osoby trzecie, którym przekazuje swoje dane, o aspektach zawartych w niniejszym dokumencie. Gwarantuje również, że uzyskał ich upoważnienie do przekazania ich danych MAIN PAPER, S.L. w wyżej wymienionych celach.

W każdym przypadku użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie fałszywe lub niedokładne informacje dostarczone za pośrednictwem strony internetowej oraz za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które może to spowodować dla MAIN PAPER, S.L. lub osób trzecich.

6. WYKONYWANIE PRAW

Jako właściciel danych, użytkownik może wysłać pismo do MAIN PAPER, S.L., na adres wskazany w nagłówku niniejszej Polityki prywatności lub pocztą elektroniczną na adres: rgpd@mpapel.com, w dowolnym momencie i bezpłatnie, w celu skorzystania z następujących praw:

a) Prawo dostępu:

Użytkownik będzie miał prawo do uzyskania od MAIN PAPER, S.L. informacji o tym, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do tych danych i otrzymania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach danych, których dotyczy przetwarzanie, odbiorcach, którym przekazano jego dane osobowe oraz przewidywanym okresie przechowywania danych, wśród innych informacji.

b) Prawo do usunięcia i sprzeciwu:

Użytkownik będzie miał prawo do żądania usunięcia danych osobowych pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku gdy przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie.

c) Prawo do sprostowania:

Użytkownik będzie miał prawo zażądać sprostowania niedokładnych danych, które go dotyczą, w przypadku gdy, między innymi, dane te nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone.

d) Ograniczenie przetwarzania i wycofanie zgody:

W pewnych okolicznościach (np. w przypadku, gdy wnioskodawca kwestionuje prawidłowość swoich danych, podczas gdy prawidłowość danych jest weryfikowana), użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i przetwarzania ich wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

Użytkownik ma również prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

e) Przenoszenie danych:

Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczył MAIN PAPER, S.L., w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać je innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony administratora danych, któremu je dostarczył, w przypadkach prawnie do tego przewidzianych.

f) Zautomatyzowane decyzje indywidualne:

Podobnie, oprócz wyżej wymienionych praw, w przypadku podjęcia zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, użytkownik będzie miał prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony MAIN PAPER, S.L. oraz do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

g) Inne:

Żadne międzynarodowe transfery nie są dokonywane, ale w przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, użytkownik będzie miał prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób może uzyskać dostęp lub kopię odpowiednich zabezpieczeń związanych z transferem.

Na koniec informujemy, że użytkownik może złożyć skargę dotyczącą ochrony jego danych osobowych do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (www.aepd.es), gdy zainteresowana strona uzna, że MAIN PAPER, S.L. naruszyła prawa uznane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Termin na skorzystanie z tego prawa przez osobę, której dane dotyczą, wynosi jeden miesiąc od otrzymania wniosku, który może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące w przypadku złożoności lub liczby otrzymanych wniosków.

7. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

MAIN PAPER, S.L. będzie przez cały czas traktować dane Użytkownika w sposób absolutnie poufny i będzie przestrzegać obowiązkowego obowiązku zachowania tajemnicy w odniesieniu do nich, zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów, przyjmując w tym celu niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych Użytkownika i zapobiegania ich zmianie, utracie, nieuprawnionemu przetwarzaniu lub dostępowi do nich, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na jakie są one narażone.

8. AKCEPTACJA I ZGODA

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptując treść niniejszej Polityki Prywatności.

9. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Dane wymagane w formularzach są co do zasady obowiązkowe (chyba że w wymaganym polu określono inaczej) w celu realizacji celów, dla których są gromadzone.

W związku z tym, jeśli użytkownik nie poda tych danych lub poda je nieprawidłowo, jego żądania nie będą mogły zostać rozpatrzone, bez uszczerbku dla możliwości swobodnego przeglądania niektórych treści naszej witryny internetowej.

10. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych usług, procesów i ochrony praw osób, których dane dotyczą, dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, który uznamy za stosowny. Prosimy o regularne sprawdzanie najnowszej wersji Polityki prywatności.

Ostatnia aktualizacja 13/03/2023